ഐക്യ​ദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ

ഐക്യ​ദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ

ഐക്യ​ദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ

Admin Istrator

Published at: Sat, Oct 7, 2023 9:00 AM

ന്യൂസ് ക്ലിക്കിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഒപ്പം കെയുഡബ്ല്യൂജെ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ. ഒക്ടോബർ 9 രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കേസരി മന്ദിരത്തിൽ. ആർ രാജ​ഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.